Община мъглиж - официален сайт

Заповед за определяне на Санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода "Ягода", с.Ягода

Съгласно чл.39 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
Санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ви
прилагам Заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на Санитарно-охранителна зона
около находище на минерална вода "Ягода", с.Ягода.
Възражения от заинтересовани лица по заповедта се приемат всеки работен ден от 08:30 до 17:00 в сградата на общинска администрация Мъглиж ет.2, стая 207 в срок до 20.03.2014г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?