Община мъглиж - официален сайт

Европейски проекти

Покана За свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Мъглиж, Казанлък и Гурково”

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКИВА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016Г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР №РД50-204/07.12.2015Г. ПО ПОДМЯРКА 19.1 ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020Г.

ФОКУС ГРУПИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР №РД50-204 ОТ 07.12.2015Г. ПО ПОДМЯРКА 19.1 ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020Г., МИГ „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК ГУРКОВО“

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА МИГ, ПРЕСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПО МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

Покана за участие в обучение във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., от МИГ „Мъглиж , Казанлък и Гурково”

Проект по Мярка 19.1 на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И УМЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ”

ПРОЕКТ BG051PO002/13/1.3-07 „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

ПРОЕКТ“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА” - БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/2.2-11 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НA ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ И”, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/1.1-07 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

ПРОЕКТ BG051PO001--5.1.04-0196-C0001 „ПОМОЩ В ДОМА” „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ” ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ...

ПРОЕКТ BG051PO002/13/1.3-07 „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?