Община мъглиж - официален сайт

КМЕТ

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

     Господин Антонов Господинов    

Телефон за контакти: 04321 / 33-01
                                    E-mail: [email protected]

 

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

4. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка на общинския бюджет, служителите на общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет и определя второстепенните разпоредители с бюджетни средства;

7. организира изпълнението на дългосрочни програми;

8. организира изпълнението на решенията на Общински съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на Общински съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 3-дневен срок от издаването им;

9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;

10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнението на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

11. поддържа връзка с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;

12. председателства съвета по сигурност;

13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или за част от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, които се поддържат регистри за гражданско състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията им с право на съвещателен глас ;

16. утвърждава устройствен правилник на общинската администрация след приемане на структурата и числеността на персонала от Общинския съвет;

17. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, не включено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

18. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези функции с писмена заповед на заместник-кмет или секретаря на общината;

19. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от Министерски съвет на основание чл.2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

20. присъжда ранговете на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

21. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

22. представя пред ОбС програма за управление за срока на мандата, както и годишен отчет за изпълнението и;

23. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

24. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

25. оказва съдействие на етажните собствености техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общински съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?