Община мъглиж - официален сайт

Административни услуги
Център за информация и услуги на гражданите

Местоположение - в сградата на Община Мъглиж,
Пл.“Трети март “, №32 - Информационнен център на партерен етаж
Работно време - от 08:30 до 17:00 часа.
Телефон за връзка: 04321/21-02
Телефон за сигнали и предложения на граждани: 04321/21-02

Състоянието на вашия документ можете да проверите тук.

Записване за приемен ден на кмета

 

 

 Община Мъглиж не изисква удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато е компетентен орган за извършване на административна услуга, за която е необходим такъв документ. Община Мъглиж набавя тези документи по служебен път от органите по приходите (НАП, Агенция „Митници” и общините).

 Община Мъглиж има сключен договор с лицензиран пощенски оператор “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.

 Издаденият индивидуален административен акт може да получите чрез:

- лицензиран пощенски оператор на посочен от Вас адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

 Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка
- като вътрешна куриерска пратка
- като международна препоръчана пощенска пратка
- лично от звеното за административно обслужване
- по електронен път на електронна поща

 Електронен адрес за предложения във връзка с предоставяните от Общинска администрация – Мъглиж услуги- [email protected]

 Ред и срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата:

 Жалба срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица.
 С жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт.
 Прокурорът може да подава протест само относно законосъобразността на административния акт.

 Форма на жалбата и протеста. Срок за оспорване
 Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации.

 Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе..
 Когато актът, мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие са били оспорени по административен ред, срокът започва да тече от съобщението, че по-горестоящият административен орган се е произнесъл с решение, а ако органът не се е произнесъл - от крайната дата, на която е следвало да се произнесе.
 Когато прокурорът не е участвал в административното производство, той може да оспори акта до един месец от издаването му.
 Административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето.

 

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:

1.  2052  Издаване на удостоверение за раждане-оригинал
2.  2076  Издаване на удостоверение за раждане-дубликат
3.  1999  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал
4.  2037  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат
5.  2019  Издаване на препис извлечение от акт за смърт-за първи път
6.  2034  Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
7.  2000  Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско състояние
8.  2038  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
9.  2016  Издаване на удостоверение за наследници
10.  2109  Издаване на удостоверение за семейно положение
11.  2075  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца
12.  2036  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
13.  2391  Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
14.  2092  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
15.  2017  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
16.  2053  Припознаване на дете
17.  2110  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
18.  2033  Възстановяване или промяна на име
19.  2132  Промяна в актовете за гражданско състояние
20.  2080  Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
21.  2056  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
22.  2057  Издаване на удостоверение за родените от майката деца
23.  2108  Издаване на удостоверение за правно ограничение
24.  2128  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
25.  2079  Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
26.  1997  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
27.  2107  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
28.  2040  Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
29.  2073  Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
30.  2058  Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
31.  2039  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
32.  2020  Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
33.  2138  Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
34. 2104  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
35.  2390  Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

Административно-технически услуги Общинска собственост:

1.  1988

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2.  2021

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

3.  2059

Издаване на заповед за изземване на имот

4.  2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
5.  2081

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

6.  2095

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Други услуги на Общинска собственост:

7.  

Закупуване на земя – частна общинска собственост, на физически и юридически лица

8.   Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на физически и юридически лица
9.   Отдаване под наем на маломерен имот
10.   Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически
лица на земя с учредено право на строеж
11.   Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
12.   Издаване на Разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади,
улични платна и терени с друго предназначение

 

Административно-технически услуги Устройство на територията:

1.  1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
2.  1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
3.  1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
4.  1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
5.  2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
6.  2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
7.  2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
8.  2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
9.  2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
10.  2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
11.  2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
12.  2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
13.  2027 Издаване на скици за недвижими имоти
14.  2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
15.  2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
16.  2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
17.  2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
18.  2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
19.  2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
20.  2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
21.  2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
22.  2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
23.  2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
24.  2083 Издаване на виза за проектиране
25.  2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
26.  2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
27.  2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
28.  2112 Издаване на разрешение за строеж
29.  2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
30.  2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
31.  2115 Попълване/поправка на кадастрален план
32.  2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
33.  2117 Одобряване на подробен устройствен план
34.  2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
35.  2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
36.  2518 Изменение на план на новообразувани имоти
37.  2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Други услуги на Устройство на територията:

38.   Възстановяване на внесен депозит за разкопаване
39.   Извадка - копие от действащ ПУП

 

Административни услуги "Кадастър":

1.  2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

Aдминистративни услуги "Местни данъци и такси":

Телефон за връзка: 04321/33-27

1.  2126

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2.  2124

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

3.  2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
4.  2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
5.  2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
6.  2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
7.  2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
8.  2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
9.  2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
10.  1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
11.  2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Други услуги на "Местни данъци и такси":

11.   Приемане и обработка на декларация по чл.14 от ЗМДТ
12.   Приемане и обработка на декларация по чл.15(а) за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
13.  

Приемане и обработка на декларация по чл.16(б) за определяне на такса за битови отпадъци от юридически лица

14.  

Приемане и обработка на декларация по чл.32 от ЗМДТ

15.  

Приемане и обработка на декларация по чл.54 от ЗМДТ

16.  

Приемане и обработка на декларация по чл.61н от ЗМДТ

17.  

Предоставяне на информация по. чл..87, ал.11 от ДОПК

 

Нотариална дейност:

 1.  2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 2.  2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 3.  2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

 

Административни услуги "Социални дейности":

1.  2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

 

 Административни услуги "Транспорт"

 

1.  2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
2.  2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
3.  2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

 

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт":

1.  2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
2.  2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
3.  2047 Категоризация на места за настаняване
4.  2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
5.  2050 Прекратяване на категория на туристически обект
6. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
7.  2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
8.  2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
9.  2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
 10.  2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

 

 

 

Към страница 2            

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?