Община мъглиж - официален сайт

Инвестиционни предложения

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - “Арсенал” АД

Уведомление за инвестиционно предложение "Арсенал" АД...

Уведомление за инвестиционно предложение "Арсенал" АД..

Уведомление за инвестиционно предложение "Арсенал" АД.

Уведомление за инвестиционно предложение "Арсенал" АД

Уведомление за инвестиционно предложение на ПАКБГ ЕООД

Уведомлени за инвестиционно намерение: Проектиране и изграждане на "Обект К 77" за производство на изделия със специално предназначение...

Уведомление за инвестиционно предложение на "Арсенал" АД за Въвеждане в експлоатация на водовземно съоръжение - ЕТК 3 за водоснабдяване на обект„Завод 4"

Уведомление за инвестиционно предложение на "Арсенал" АД за „Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово-фекални води (ЛПСБФВ), за пречистване на поток битови отпадъчни води на Завод 4, Мъглиж, в поземлен имот с ...

Уведомление за инвестиционно предложение на "Арсенал" АД

Уведомление за инвестиционно предложение на "Мобилтел" ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение на "Арсенал" АД

Уведомление за инвестиционно предложение на от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?