Община мъглиж - официален сайт

Наредби

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ, АКТУАЛНА КЪМ 30.05.2019 Г.

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРАВИЛА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ - Изменена с Решение №555 / 25.10.2018г.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЗМ. И ДОП. С РЕШЕНИЕ № 523/ 26.07.2018Г.

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 482 / 30.04.2018 Г.

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 467 / 29.03.2018 Г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 465; 466 / 29.03.2018 Г.

НАРЕДБА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

НАРЕДБА ЗА НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 373/ 31.08.2017 Г.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ - Изменена с Решение №354 / 31.07.2017г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И РАСТИТЕЛНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ , ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА Н ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И СТАТУТА НА ОХРАНАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПЛОЩИ И ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ИМ С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

НАРЕДБА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?