Община мъглиж - официален сайт

Вътрешни правила, документи и протоколи

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД МЪГЛИЖ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 14001:2015

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ СЕОС

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ПРАКТИЧЕСКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИИ

ДОКУМЕНТИ ПО ЗПКОНПИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ НЕЗАКОННИ ФОРМИ НА ОБРАБОТВАНЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОТОРИЗИРАНИ С ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИ С ЛИЧНИ ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?