Община мъглиж - официален сайт

Програми и стратегии

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти вещи – Общинска собственост за 2019г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2019Г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2018Г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти вещи – Общинска собственост за 2018г.

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2018Г.

Стратегия за управление на Общинската собственост 2016-2019г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти вещи – Общинска собственост за 2017г.

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2017Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2017Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2016 – 2020Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2016Г.

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2016Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2016г. – 2019г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА 2016 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА 2015 ГОДИНА

ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2015Г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2015Г.

ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020Г.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ПЛАНОВ ПЕРИОД 2015Г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2014Г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2010 - 2015 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2007-2013, ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2011 Г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2011 – 2015 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 2011 г. – 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА 2012г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?