Община мъглиж - официален сайт

Обществени поръчки

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Еделвайс от о.т.12-44-43-49 с приблизителна дължина

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребявана ...

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Еделвайс от ...

Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”„Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите предоставяне на консултантски услуги свързани с управлението на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по четири ...

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител Община Мъглиж за определяне на стойността на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж”

Обществена поръчка за услуга, възлагана чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“ по обособени позиции: ...

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж:„Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв.112, гр.Мъглиж”

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, за определяне стойността на разходите за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, за определяне стойността на разходите за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж”

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане по проект:„Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж с.Ягода, общ. Мъглиж” по Договор за съвместна дейност №РД04-82/02.07.2019г

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов”

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс -

Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: "Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж – II етап – Реконструкция на второстеп

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за ...

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж-

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев Попов” о.т. 475 и 479 гр.Мъглиж”.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от о.т.13 до о.т. 84 в гр.Мъглиж”.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов”

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от ...

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев Попов” ...

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от ...

Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консер

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормална проводимост на речните корита на реките в регулация, находящи се в териториалния обхват на Община Мъглиж

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на ...

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ V, кв. 370 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, ...

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Ремонт на съществуващ парк, находящ се в УПИ I, кв. 42 по плана на гр. Мъглиж, община Мъглиж“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, ...

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул.”Гео Милев” от о.т.1115 до о.т.

Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 2, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр. Мъглиж ул. ”Генерал Гурко”

Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора"

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект:"Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Дъбово и с.Юлиево, община Мъглиж в ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2018 - 2019 год."

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък"

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с. Тулово – с. Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с. Юлиево)

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъглиж, област Стара Загора с приблизителна обща ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/

Провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП във връзка с проект: „Открита спортна площадка в УПИ III – 2901, кв. 112, гр. Мъглиж“ на Община Мъглиж, допустим за финансиране към ПРСР 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Тулово в регулация без да се променя ...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторскинадзор на открита спортна площадка с тента в УПИ ІІІ-2901, кв. 112, гр. Мъглиж

Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на проект: Рехабилитация на улицa „Генерал Гурко“ от ОТ 1029 до ОТ 633 с приблизителна дължина 952 м.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж.

Обществена поръчка по реда на чл.182, ал. 1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“.

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: "Възлагане изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи по описаните участъци от общински път SZR 1081– с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце, ...

Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово ...

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, ...

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година”

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - І етап - Реконструкция на първи главен клон“.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, община Мъглиж“ – II етап. Първи ...

Обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 540 метра, кв.6, кв.7, ...

Покана за провеждане на пазарни консултации по проект "Преустройство, основен ремонт и обновяване на НЧ „Напредък – 1902 г.”, с. Зимница, общ. Мъглиж“

Покана за провеждане на пазарни консултации по проект “ Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Mъглиж“

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Целодневна детска градина „Здравец” с. Ветрен, община Мъглиж”

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07

Публична покана с предмет: „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен център в УПИ I-1380, и помпена ...

Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 530 метра, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109 с. Ягода, община Мъглиж“ – Етап I - „Преоформяне на откоси на дере в участъка от ...

Публична покана с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“ 1.1 м³ за нуждите на община Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2015 - 2016 год.”

Публична покана с предмет: „Основен ремонт на отводнителни канали находящи се по улици с о.т.105, 101, 102, 130, 143 и 145 и по ул. „Мильо Минчев” от о.т.82 до о.т.92 по плана на с.Ветрен, общ. Мъглиж”.

Публична покана с предмет: «Изготвяне на технически проект за обект: „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общински път «SZR 1081 (с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце) », общ.Мъглиж, обл. Стара Загора»

Публична покана с предмет: „Проектиране и изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Мъдрост” – гр. Мъглиж, общ. Мъглиж”

Публична покана с предмет:„Изготвяне на технически проект за обект:"Ремонт на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда "Бански комплекс",находяща се в УПИ II, кв.2 по плана на с.Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с.Ягода, с.Юлиево и с.Дъбово на ...

Публична покана с предмет: "Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж "

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K +2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж".

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт, рехабилитация и реконструкция на обекти от уличната мрежа и пътната инфраструктура на територията на Община Мъглиж“ по две обособени позиции

Публична покана с предмет:"Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K+2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж"

Oбществена поръчка с предмет: "Изработване на проект на общ устройствен план на Община Мъглиж"

Публична покана с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки на обект: „Целодневна детска градина „Радост” с. Юлиево, общ. Мъглиж“

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря–1905, с.Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор No24/322/00758/23.07.2014г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж”

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмат

Публична покана с предмет: "Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж"

Публична покана с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Тунджа” – с.Юлиево, общ.Мъглиж”

Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Укрепване на сградата и реновиране на прилежащите външни площи на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1897“ гр.Мъглиж” за нуждите на Община Мъглиж”

Публична покана с предмет:„Изготвяне на проект за обект:“Частичен ремонт по чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ на част от сградата на Народно читалище „Пробуда–1897“ гр.Мъглиж и прилежащите външни площи в частта си на централния вход и фоайето на ниво партер”

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Публична покана с предмет: "Изготвяне на проект за обект: "Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа, с. Юлиево, път SZR 1082, общ. Мъглиж" и обект: "Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на с. Ягода, общ. Мъглиж ...

Публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция и реставрация на съществуваща сграда "Бански комплекс", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж"

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа ІV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2014-2015 год."

Обществена поръчка по реда на глава осем "А" от ЗОП чрез Публична покана с предмет:"Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на Община Мъглиж", в изпълнение на Дейност 4 "Провеждане на обучения" по проект "Повишаване на ...

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително–монтажни работи на обект" Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926г."

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г."

Публична покана с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“.

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително–монтажни работи на обект" Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926г."

Публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Заря – 1905, с. Тулово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00758/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и ...

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г."

Съобщение във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в ...

Публична покана с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012 г.”

Съобщение във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект Здравна служба и пристройка - УПИ II-333, кв. 16, с. Дъбово, община Мъглиж по плана на гр. Мъглиж"

Публична покана с предмет: „Реконструкция на полуразрушен плочест мост между о.т. 37 и о.т. 38 над река Селченска, с. Селце, община Мъглиж”

Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ...

Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на...

Съобщение във връзка с Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Мъглиж и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в общинска администрация...

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: "Общинска администрация Мъглиж - компетентна и ефективна"

Допълнителни разяснения по обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж“

Публична покана за обществена поръчка с предмет:„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от 1-ви до 3-ти клас и на закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас и децата от подготвителна група в Основно училище „Христо Ботев”,гр.Мъглиж

Съобщение във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г."

Публична покана с предмет: «Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа на Община Мъглиж»

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща улично платно до осева точка 107 в с. Сливито, Община Мъглиж”

Публична покана с предмет: „Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 – 2020 г.“

Публична покана с предмет: „Периодични доставки на строителни материали, продукти и инструменти за нуждите община Мъглиж“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по обособени позиции”

Публична покана с предмет: „Подготовка на документи във връзка с кандидатстване на община Мъглиж с проекти за финансиране по ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции към Националния Доверителен Екофонд”

Публична покана с предмет:„Подготовка на документации за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Мъглиж

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж”по Договор № 24/321/01194

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа ІV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период 2013-2014год."

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие на Община Мъглиж за периода 2014 – 2020 г., извършване на последваща оценка на Общински план за развитие 2007 – 2013 г. и разработване на ...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на съществуващо улично осветление на гр. Мъглиж"

Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер по обособени позиции: ...

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012 г.”

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила за ониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж”

Публична покана за обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по Договор ВG051РО001-5.1.04-0196-С-0001, проект „Предоставяне на услуги в дома на територията на община Мъглиж”

Разяснение 2 - ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-монтажни работи за обект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж”по Договор №24/321/01194 от 27.11.2012г

Публична покана с предмет: Извършване на доставка на специализирано оборудване за защитни средства, средства за наблюдение и комуникация, и оборудване за противопожарни депа, по проект „Превенция на горите в община Мъглиж от пожари”, ...

Публична покана с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост в община Мъглиж”, включващи: 1. Ремонт на покрив на детска градина в гр. Мъглиж; 2. Ремонт на здравна служба ситуирана в сградата на кметство с. Юлиево.

Съобщение до всички участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:«Строително-монтажни работи за обект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012»

Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на...

Публична покана с предмет: «Ремонт на път SZR 1082 Тулово - Юлиево от четвъртокласната пътна мрежа в община Мъглиж» - 7 км.

Публична покана с предмет: Провеждане на мероприятия, обучение и консултиране на кадри, изработка и доставка на информационни, рекламни и канцеларски материали, консумативи за офис – техника, компютърна техника и оборудване ...

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”"

Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на строителни материали, продукти и инструменти за нуждите община Мъглиж“

Публична покана с предмет: «Рехабилитация на гробищен парк, алейна мрежа, навес, едноетажна масивна сграда и плътна ограда в ПИ 49494.93610 и ПИ 49494.93.611 по КККР на град Мъглиж»

Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на рекламни материали за публичност, информираност и визуализация и организиране на събития, свързани с изпълнението на проект BG0713EFF341-220257 ...

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски и санитарни материали, компютърна техника и офис-оборудване, офис-консумативи, ...

Публична покана с предмет: «Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули и 2 броя изкуствени водоизточници по проект „Превенция на горите в община Мъглиж от пожари”, ...

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?