Община мъглиж - официален сайт

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013г.

  

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

„Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж”
„Създаване , реконструкция и модернизация на спортните центрове в община Мъглиж”
„Превенция на горите в Мъглиж от пожари”

 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

„Помощ в дома”
„Подкрепа за достоен живот”
„Нов избор - развитие и реализация”-Работници - пътно строителство и озеленители
„Нов избор - развитие и реализация”-Спасители при бедствия, аварии и катастрофи
„Подкрепа за заетост”-Работници пътно строителство и работници по озеленяването
„Подкрепа за заетост”-Работника по озеленяване и поддръжка на пътища от град Мъглиж

 

ОП Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013г.

„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Мъглиж”

 

ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.

„Долината на розите и тракийските царе”

 

Фонд - „Козлодуй”

Енергийна ефективност на ОДЗ „ Камбанка” гр.Мъглиж и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Ветрен

 

ОП „Административен капацитет”

І. „Добро управление”, 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
ІІ.„Управление на човешките ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
ІІ „Управление на човешките ресурси”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, „Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Община Мъглиж”

 

Фонд „Социална закрила"

Oбществена трапезария – Община Мъглиж
Подобряване качеството на предоставяните социални услуги от Община Мъглиж

 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

„Възстановяване на техническото и експлотационно състояние на мост в с.Селце, Община Мъглиж, намиращ се от о.т.37 до о.т.38, по регулационния план на с.Селце от 1990год."
„Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща уличното платно до ос.т.107 в село Сливито, Община Мъглиж"
„Реконстрикция и ремонт на мостово съоръжение над р.Слиеитовска, път SZR 3088 – IV, К + 2400, село Ветрен – село Сливито в землището на с.Ветрен, Община Мъглиж"

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?