Община мъглиж - официален сайт

Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД

     Правно основание за предоставяната административна услуга

     Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД

 

     Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

     1)    Лично, на хартиен носител – в Центъра за услуги и информация на гражданите на  Община Мъглиж на адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32;

     2)    По електронен път на имейла на Община Мъглиж - [email protected] , като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложените образци, подписан с електронен/ни подпис/и (не сканирано!).

 

     Изисквания за предоставяне на услугата

     За да се предостави услугата, Община Мъглиж следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

     При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните.

     Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението.

 

     Такса

     Такса за услугата не се заплаща.

 

     Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата  на субектите на данни

     Комисия за защита на личните данни

 

     Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение от Община Мъглиж:

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?