Община мъглиж - официален сайт

Административна регистрация на кучета

Декларация

Законно основание

Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Мъглиж, във ввръзка с чл. 117 от Закона за местните данъци и такси ЗМДТ.

Определение

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва административната регистрация на кучетата в община Мъглиж. Производство по предоставяне на услугата - в тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по образец в Общината, в Кметствата или Кметските наместничества по местоживеене.
При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеене), собственикът е длъжен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да уведоми за това администрацията, като подава нова декларация.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентен орган да извърши настоящата услуга е кмета на Община Мъглиж, които упълномощава служител/и от общинската администрация.
Заявител е всяко лице желаещо да ползва услугата, посочена в подадената декларация. Декларацията заедно с приложените необходими документи се подава от собственика на кучето.

II. Необходими документи

- Декларация по образец;
- копие на ветеринарно-медицински паспорт;
- документ за платена такса;
- 2 бр.снимки - паспортен формат;
- документ доказващ обстоятелства за освобождаване от такса (при наличието на такъв);
- в случаите, в които се подава от упълномощено лице се прилага копие от пълномощното.

III. Технологичен път на административната услуга

Декларацията се подава от сосбтвеника на кучето в Центъра за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ), след входирането и се предава на младши експерт "Еколог", който прави подробен преглед на Декларацията и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ. Подалият декларация собственик получава Удостоверение за административна регистрация лично в ЦУИГ. Срок за предоставяне на услугата: 3 дни

IV.Такси

За притежаване на куче собственикът заплаща еднократно такса в размер на 5 лева и годишна такса в размер на 5.00 лева. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
3. кучета, използвани за опитни цели
4. кучета, използвани от Българския червен кръст
5. кастрирани кучета
6. ловни кучета.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?