Община мъглиж - официален сайт

Заповед за пунктовете за изкупуване на билки и плодове - РД-09-293

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9, чл. 18, чл. 20, чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения, чл.11 от Наредба №1 от 10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, чл. 3 от Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Мъглиж, чл. 38, т.18 от Наредбата за управление на отпадъците на Община Мъглиж

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Чупенето на клони на липови дървета, вишни и други видове плодни дръвчета, както и брането на липов цвят и плодовете на плодните дръвчета в общинските озеленени площи, по улици, алеи, площади и други пространства на територията на Община Мъглиж.

2. Билкозаготвителните пунктове на територията на общината да не изкупуват липов цвят, освен срещу документ за собственост или скица упоменаващи наличието на такъв тип дървета.

За неспазване на заповедта, на нарушителите да бъдат съставяни актове за административни нарушения от длъжностно лице при Общинска администрация Мъглиж, кметове на кметства и кметски наместници и/или служители на УП – Мъглиж. Съгласно разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж, санкцията е до 500 лв.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Душо Гавазов – зам. кмет на Община Мъглиж.

Заповедта да се връчи на заинтересованите длъжностни лица и на Началника на УП – Мъглиж за сведение и изпълнение.

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

Кмет на Община Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?