Община мъглиж - официален сайт

Възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж
Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за Възстановяване на внесен депозит за разкопаване от Община Мъглиж.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице от дирекция „Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Копие от констативен протокол за приемане на обекта (с изтекъл тримесечен срок);
- Копие от разрешението за разкопаване;
- Документ за внесен депозит - оригинал.

Срок: Депозитът се връща, както следва:
1. Депозитът от 80 % се връща след тримесечен изпитателен срок от датата на съставяне на констативния протокол за приемане и качество на възстановителните работи.
2. Депозитът от 20% се задържа за възстановяване на скрити недостатъци през гаранционния период , който е една година от съставяне на констативния протокол и се възстановява при липсата им след изтичането му.
3. Депозитът не се връща при неизпълнено предписание, установено с констативен протокол.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден, към директор дирекция "Инвестиции, Общинска собственост и Устройство на територията”, който я резолира за Ст. специалист „Стрителство”.

IV. Такси
няма

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?