Община мъглиж - официален сайт

Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребявана ...

      Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребявана миеща машина /водоноска/ - базов автомобил и надстройка, за нуждите на Община Мъглиж; Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на употребявана метачна система /базов автомобил и надстройка/ за нуждите на Община Мъглиж; Обособена позиция №3: Доставка чрез покупка на употребяван контейноровоз-двураменен за нуждите на Община Мъглиж; Обособена позиция №4: Доставка чрез покупка на употребяван мини челен товарач за нуждите на Община Мъглиж.

 

НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА: 01073-2019-0007

1. Решение № 930991 / СКАНИРАНО - 04.09.2019г.

2. Обявление № 930993 / СКАНИРАНО - 04.09.2019г.

3. Указания - 04.09.2019г.

4. Технически спецификации - 04.09.2019г.

5. Образци - 04.09.2019г.

6. ЕЕДОП - 04.09.2019г.

7. Проект на договор - 04.09.2019г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

8. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.57, АЛ.3 ОТ ППЗОП - 01.10.2019г.

9. Протокол № 1 - 07.10.2019г.

10. Протокол № 2 - 07.10.2019г.

11. Доклад - 07.10.2019г.

12. Решение за определяне на изпълнител - 07.10.2019г.

13. Oбявлението за възлагане - 04.11.2019г.

14. Договор - 04.11.2019г.

15. Обявление а приключване договор за обществена поръчка - 12.12.2019г.

16. Допълнително споразумение - 12.12.2019г.

17. Обявление за приключен договор по об.п.2 - 18.12.2019г.

18. Обявление за приключен договор по об.п.3 - 18.12.2019г.

19. Обявление за приключен договор по об.п.4 - 18.12.2019г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?