Община мъглиж - официален сайт

Срокове за подаване на заявления.

 

     1. Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България –срок до ( вкл.) - 15.04.2019 г.

     2. Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите - срок до ( вкл.) - 11.05.2019 г.

     3. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК - срок до ( вкл.) - 11.05.2019 г.

     4. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес
След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място - срок до ( вкл.) - 11.05.2019 г.

     5. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината/ района/ кметството или кметския наместник - срок до ( вкл.) - 18.05.2019 г.

     6. Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината /района/ кметството или кметския наместник - срок до ( вкл.) - 18.05.2019 г.

     7. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК- срок до ( вкл.) – 20.05.2019 г.

     8. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК-(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)-срок до (вкл.) - 24.05.2019 г.

     9. Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)

     10. Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?