Община мъглиж - официален сайт

Решение № 3796-ПВР/НР / 18.10.2016г. на ЦИК - опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и книжата и материалите от националния референдум на 6 ноември 2016г.

РЕШЕНИЕ

№ 3796-ПВР/НР
София, 18.10.2016

ОТНОСНО: опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и книжата и материалите от националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 330 във връзка с чл. 284 и чл. 285, чл. 338 във връзка с чл. 287 и чл. 288 от Изборния кодекс, чл. 20, ал. 3 и 4 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

А. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

Избори за президент и вицепрезидент на републиката

Пликове, които СИК/ПСИК не поставят в торбата, и тяхното съдържание.

1. Плик с надпис „Плик № 1 ПВР - Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии поставят:

1.1. избирателния списък;

1.2. декларациите (Приложение № 16-ПВР/НР) и удостоверения (приложения към избирателния списък);

1.3. списъкът на заличените лица (Приложение № 9-ПВР);

1.4. списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 71-ПВР).

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията (АА ВВ СС ХХХ1).

2. Плик с надпис „Плик № 2 ПВР - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (Приложение № 86-х-ПВР или № 86-хм-ПВР). Протоколът НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА;

2.2. протоколът разпечатка от машината с обобщените данни (резултатите) от машинното гласуване (само за СИК провели машинно гласуване);

2.3. външната памет (флаш носител) с резултатите от машинното гласуване (само за СИК провели машинно гласуване). Преди да се постави в плика, външната памет се слага в отделен плик, който се запечатва и подписва от членовете на СИК;

2.4. сгрешения/те протокол/и (ако има такъв/а) – (Приложение № 86-х-ПВР или № 86-хм-ПВР);

2.5. протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) – (Приложение № 82-ПВР);

2.6. протоколът/ите с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.7. особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването.

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Забележка: След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към РИК и приемане на протоколите на СИК/ПСИК от РИК, в този плик се поставят и третият индигиран екземпляр на протокола на СИК/ПСИК с резултата от гласуването (предназначен за общинската администрация).

Важно: Печатът на СИК/ПСИК не се поставя в торбата! Поставя се в отделен запечатан плик, след като СИК/ПСИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа. Пликът се подписва от членовете на СИК/ПСИК, облепва се с тиксо и се предава на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК заедно с торбата и другите изборни книжа за осигуряване на гласуването при евентуален нов (втори) избор.

Изборни книжа и материали от изборите, които се поставят в торбата.

3. В бялата торба СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

3.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

3.2. пакет с надпис „Недействителни бюлетини“, намиращи се извън кутията за гласуване (т. 4, букви „в“ до „е“ от секционния протокол) по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК;

3.3. пакет с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“. Това са унищожени от СИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин (т. 4, буква „б“ от секционния протокол);

3.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“ (т. 7.1. от секционния протокол);

3.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“ (т. 7.2. от секционния протокол);

3.6. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“ (т. 6 от секционния протокол);

3.7. черновите на протокола на СИК;

3.8. пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

3.9. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

3.10. пакет с надпис „Разписки от МГ“ (само за СИК, провели машинно гласуване);

3.11. протоколът за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 81-ПВР). Протоколът се съставя в два екземпляра като в тази торба се поставя екземплярът за изборите;

3.12. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложения № 72-ПВР, № 73-ПВР или № 74-ПВР);

3.13. неизползваните (непопълнени) протоколи (Приложение № 86-х-ПВР или № 86-хм-ПВР). Протоколите се поставят, без да се изваждат от пликовете, в които се намират;

3.14. протоколът за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 76-ПВР или № 77-ПВР за ПСИК);

3.15. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 84-ПВР);

3.16. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

3.17. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 2;

3.18. неизползвани образци на декларации.

4. Изборните книжа по т. 3 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

5. Другите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикали и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

6. Торбата с книжата по т. 3 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и имената и фамилиите на всички членове на СИК/ПСИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК/ПСИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.“ и пълният 9-цифров номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

7. Копие от подписания протокол на СИК/ПСИК, подписан на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата където се помещава секцията.

II. Национален референдум

Пликове, които СИК/ПСИК не поставят в торбата, и тяхното съдържание.

8. Плик с надпис „Плик № 3 НР - Списъци на СИК № ........“.

В този плик се поставят:

8.1. избирателният списък;

8.2. декларациите (Приложение № 16-ПВР/НР) и удостоверения (приложения към избирателния списък;

8.3. списъкът на заличените лица (Приложение № 9-НР);

8.4. списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 52-НР).

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията – АА ВВ СС ХХХ.

9. Плик с надпис „Плик № 4 НР - Протоколи на СИК № ……. “.

В този плик се поставят:

9.1. попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването в референдума (Приложение № 69-НР). Протоколът НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА;

9.2. сгрешеният/те протокол/и (ако има такъв/а) – (Приложение № 69-НР);

9.3. протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) – (Приложение № 62-НР);

9.4. протоколът/те с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

9.5. особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултата от гласуването.

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Забележка: След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към РИК и приемане на протоколите на СИК/ПСИК от РИК в този плик се поставя и третия индигиран екземпляр на протокола на СИК/ПСИК с резултата от гласуването в референдума (предназначен за общинската администрация).

Книжа и материали от националния референдум, които се поставят в торбата

10. В черната торба СИК/ПСИК поставят опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

10.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини и пликове“;

10.2. пакет с надпис „Недействителни бюлетини“–– намиращи се извън кутията за гласуване. Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 267, ал. 2 от ИК (когато е използвана възпроизвеждаща техника, когато е показан начинът на гласуване и когато е допусната грешка в бюлетината при гласуването);

10.3. пакет с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“. Това са унищожени от СИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при работата с тях или по друг начин;

10.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини“. Намерените в плик действителни бюлетини (т. 5 от секционния протокол);

10.5. пакет с надпис „Недействителни бюлетини“. Намерените в плик недействителни бюлетини (т. 6, буква „а“ от протокола);

10.6. пакет с надпис „Недействителни бюлетини без плик“. Намерените в кутията бюлетини без плик (т. 4 от секционния протокол);

10.7. пакет с надпис „Празни пликове“. Намерените в кутията за гласуване пликове, в които не е поставена бюлетина (т. 6, буква „б“ от протокола);

10.8. пакет с надпис „Пликове, от които е извадена бюлетина“. Намерените в кутията за гласуване пликове с поставена в тях бюлетина (т. 5 и т. 6, буква „а“ от протокола);

10.9. неизползваният (непопълнен) протокол (Приложение № 69-НР). Протоколът се поставя без да се изважда от плика, в който се намира;

10.10. протоколът за предаване и приемане на книжа и материали, съставен в деня преди деня на референдума (Приложение № 57-НР или № 58-НР за ПСИК);

10.11. черновите на протокола на СИК;

10.12. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 53-НР, № 54-НР или № 55-НР);

10.13. протоколът за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 81-ПВР). Протоколът се съставя в два екземпляра като в тази торба се поставя екземплярът за референдума;

10.14. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 63-НР);

10.15. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

10.16. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 9.

11. Преди поставянето в черната торба книжата и материалите по т. 10 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

12. След поставяне на книжата по т. 10 в торбата СИК извършва действията по т. 6 относно завързването и надписването на торбата с надпис „Национален референдум на 06.11.2016 г.“ и пълният 9-цифрен номер на секцията.

13. Копие от подписания протокол на СИК/ПСИК, подписан на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата където се помещава секцията.

Б. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ТОРБИТЕ ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

III. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването в изборите и референдума и другите книжа от СИК на РИК

14. Председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, заедно с торбите и пликовете се транспортират до РИК под охраната на органите на МВР. Транспортирането се извършва от общинската администрация.

15. Предават на РИК пликовете по т. 1, 2, 8 и 9 с книжата в тях, запечатани, надписани по указания начин и подписани от всички членове на СИК.

16. Районната избирателна комисия проверява целостта и съдържанието на пликовете, след което:

16.1. Сверява фабричния номер на протокола на СИК с резултатите от гласуването в изборите, с номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (Приложение № 76-ПВР или № 77-ПВР за ПСИК) или в протокола (Приложение № 82-ПВР) за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи);

16.2. Проверява протокола на СИК с резултатите от гласуването в изборите и го предава в изчислителния пункт към РИК за въвеждане на данните от гласуването. Протоколът се предава, без да се разпластява;

16.3. Проверява протокола на СИК, провели машинно гласуване, и сверява за съответствие данните в протокола с разпечатката от машината с обобщените данни (резултатите) от машинното гласуване (само за СИК провели МГ). Предава на изчислителния пункт към РИК секционния протокол (без да го разпластява) и външната памет (флаш носител), където се извършва въвеждане и сравняване с данните от секционния протокол. След проверката протоколът разпечатка от машината се поставя отново в плика по т. 2;

16.4. Сверява фабричния номер на протокола на СИК с резултатите от гласуването в референдума, с номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на книжата за референдума (Приложение № 57-НР или № 58-НР за ПСИК) или в протокола (Приложение № 62-НР) за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи);

16.5. Проверява секционния протокол с резултата от гласуването в референдума и го предава в изчислителния пункт за въвеждане на данните от гласуването в референдума. Протоколът се предава, без да се разпластява.

17. След въвеждане на данните от секционните протоколи в изчислителния пункт към РИК и потвърждаването им чрез подписана разписка РИК разпластява попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването в изборите и референдума.

Първият и вторият екземпляри от протоколите на СИК, предназначени за РИК и ЦИК, остават в РИК, а третите индигирани екземпляри, предназначени за общинската администрация, се поставят в плика по т. 2 (Плик № 2 ПВР - „Протоколи на СИК № …….“) – за изборите, съответно в плика по т. 9 (Плик № 4 НР – „Протоколи на СИК № …….“) – за референдума.

В плика по т. 2 се поставя и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване (само за СИК, провели МГ).

18. В Районната избирателна комисия остават:

- „Плик № 1 ПВР – Списъци на СИК № ........“, съдържащ изборните книжа по т. 1;

- „Плик № 3 НР – Списъци на СИК № ........“, съдържащ книжата по т. 8;

- външната памет (флаш носител) с резултатите от машинното гласуване.

19. Районната избирателна комисия предава на присъстващите членове на СИК за предаване на общинската администрация:

19.1. „Плик № 2 ПВР – Протоколи на СИК № ……..“, съдържащ изборните книжа по т. 2;

19.2. „Плик № 4 НР – Протоколи на СИК № …….“, съдържащ книжата по т. 9.

Пликовете не се запечатват.

20. След потвърждаване от изчислителния пункт на секционните протоколи за изборите и референдума РИК издава на СИК подписани разписки, които СИК след завръщането си в района на секцията поставя до копието на съответния секционен протокол.

IV. Предаване на торбите и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация

21. Членовете на СИК по т. 14 предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатаната бяла торба с бюлетините от изборите и другите изборни книжа и материали;

- запечатаната черна торба с бюлетините от референдума и другите книжа и материали;

- „Плик № 2 ПВР – Протоколи на СИК № ……..“;

- „Плик № 4 НР – Протоколи на СИК № …….“;

- печатът на СИК, поставен в запечатан плик, с подписите на СИК и облепен с тиксо.

22. При предаването на торбите и пликовете с книжата от изборите и референдума комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и членовете на СИК спазват следното:

22.1. Комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК приема от членовете на СИК пликовете по т. 2 и т. 9 и проверява за наличието на книжата в тях. Пликовете се запечатват с тиксо и се подпечатват с печата и подписват от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, след приемане на торбите с книжата на всяка СИК и подписване на приемо-предавателен протокол.

22.2. Комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява целостта на торбите с книжата от изборите и референдума. Торба с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нова торба, осигурена от общинската администрация. Новата торба се завързва и надписва от членовете на СИК по начина, указан в т. 6, и случаят се описва в протокол (Приложение към решението). Протоколът се поставя в плика по т. 2, съответно т. 9, преди запечатване на плика.

22.3. По реда на предходната точка се постъпва, когато е нарушена целостта на плика с печата на СИК, който се поставя в нов плик, без да се изважда от плика в който се намира.

22.4. След приемане на всички пликове с поставени в тях печати на СИК, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК изготвя опис и ги поставя в каса на общината, запечатана с хартиена лента, подпечатана и подписана от членовете на комисията. Пликовете с печатите се съхраняват за осигуряване на гласуването при евентуален нов (втори) избор. В деня преди произвеждане на новия (втори) избор комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК разпечатва касата, установява наличността на всички пликове с печати в тях и предава на общинската администрация необходимия брой за работата на СИК.

22.5. За предаването на торбите и пликовете с книжата в тях, членовете на СИК и комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК съставят протокол по образец Приложение № 83-ПВР – за изборите, съответно Приложение № 64-НР – за референдума. Протоколът се подписва от членовете на СИК по т. 14 и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и се поставя в плика по т. 2 (за изборите), съответно по т. 9 (за референдума), след което пликът се запечатва.

23. Секционните избирателни комисии предават изборните книжа и материали от изборите и референдума не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

В. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

24. В срок до 3 дни от приключване на гласуването РИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и т. 8 с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

25. Торбите с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от изборите и референдума се съхраняват в помещение, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението се определя със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали от изборите и референдума. По изключение, в случай на обективна невъзможност книжата да бъдат поместени в едно помещение, могат да бъдат определени и повече помещения. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали от изборите и референдума на 6 ноември 2016 г. се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.

26. Торбите с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали от изборите се съхраняват до следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката, а от националния референдум се съхраняват до 5 г. от датата на произвеждането му.

27. След приемане от всички СИК на торбите с изборните книжа от изборите и референдума и пликовете по т. 2 и т. 9, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК ги поставя в определеното за съхранение помещение, след което помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 3468-ПВР от 10 септември 2016 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК приключва работата си и с протокол предава печата и ключа за помещението на кмета на общината /района.

28. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК (включително в периода между първия и евентуален нов (втори) избор) в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 3468-ПВР от 10 септември 2016 г. на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК.

29. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликове съхранявани в него, както и по други причини, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

30. След извършване на проверката по т. 24, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица определени със заповед на кмета на общината/района по опис с протокол пликовете по т. 1 и т. 8 с книжата в тях от изборите и референдума, за поставяне в помещението/ята в което/ито се съхраняват изборните книжа и материали от изборите и референдума на 6 ноември 2016 г.

Определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация, разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 и т. 8 с книжата в тях, след което запечатват помещението по реда на т. 28 и съставят протокол по реда на т. 29.

За разпечатването на помещението и прибиране на избирателните списъци и другите книжа, не е необходимо решение на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

31. По реда на предходната точка се извършват действията за прибиране на печатите на СИК, останали на съхранение в общинската администрация след приключване на изборите (включително след произвеждане на нов избор) и референдума.

32. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението.

33. Ключът за помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите и референдума и печата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, се съхраняват от кмета на общината/района.

Г. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВ (ВТОРИ) ИЗБОР ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

34. При произвеждане на евентуален нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката решението се прилага относно посочените в него изборни книжа и действия на СИК, РИК и общинската администрация, отнасящи се за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

35. Изборните книжа и материали от новия избор се поставят в помещението определено за тяхното съхранение преди първия избор. За разпечатване на помещението и прибиране в него на изборните книжа и материали не е необходимо решение на ЦИК.

36. Комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК се събира в 20.00 часа, но не по-късно от 20.30 часа в деня на новия избор. Помещението се разпечатва и отваря в присъствието на всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, след проверка на целостта на хартиените ленти и подписите върху тях. След извършване на действията по реда на т. 27 комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК предава печата и ключа за помещението на кмета на общината/района с приемо-предавателен протокол и приключва своята работа.

37. В срок до 3 дни от приключване на новия избор РИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 с избирателните списъци и другите изборни книжа в тях, за извършване на проверка. Предаването и връщането на изборните книжа след извършване на проверката се извършва по реда на т. 24 и 30.

38. При приключване на работата си РИК предава за съхранение в съответната областна администрация създадената в РИК документация (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от секционните протоколи, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др.) от изборите и националния референдум. За предаването се съставя архивен опис, в който се описват броя и вида на предадените документи и се съставя протокол. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на РИК от различни партии и коалиции и от комисия от длъжностни лица определени със заповед на областния управител.

Решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини/райони.

Общинските администрации да предоставят решението на всяка СИК при предаване на изборните книжа и материали в деня преди изборите, както и на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК, заедно с приложенията към него.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3796-ПВР/НР / 18.10.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?