Община мъглиж - официален сайт

Решение № 3870-ПВР/НР / 28.10.2016г. на ЦИК

РЕШЕНИЕ

№ 3870-ПВР/НР
София, 28.10.2016

ОТНОСНО: гласуване на избиратели/гласоподаватели, на които адресите са непълни или са с т.нар. „сгрешени адреси“ или със служебно заличени адреси в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Централната избирателна комисия е сезирана неколкократно с въпроси, свързани с гласуването на избиратели/гласоподаватели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г., на които адресите са непълни или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси на основание Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ. бр. 64 от 21 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 22 март 2016 г. и ПЗР в сила от 21.08.2015 г. § 10.

При други подобни случаи, когато е сигнализирана за сгрешени, непълни или заличени адреси Централната избирателна комисия е приемала решения – решения № 3829-ПВР/НР от 21.10.2016 г. за община Аврен, област Варна, № 3860-ПВР/НР от 26.10.2016 г. за община Трън, област Перник, № 3865-ПВР/НР от 27.10.2016 г. за община Аксаково, област Варна, и № 3869-ПВР/НР от 28.10.2016 г. за община Мизия, област Враца, избирателите/гласоподавателите да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от общинските администрации, и преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии, след последното отпечатано име в избирателния списък, съответно списъка за гласуване в националния референдум.

Предвид горното, и с оглед осигуряване на всички избиратели/гласоподаватели на територията на страната, на които адресите са непълни или са с т.нар. „сгрешени адреси“, или със служебно заличени адреси да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г., и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 307 от Изборния кодекс и чл. 4, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

  1. Общинските администрации да впишат на ръка в избирателните списъци всички избиратели/гласоподаватели, които са с непълни адреси или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права, съответно право да гласуват в националния референдум, но поради изложеното по-горе не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица, след дописването им в списъците за гласуване се заличават служебно от общинската администрация от списъците на заличените лица.
  2. В случаите, в които избиратели/гласоподаватели:
  3. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. имат постоянен адрес на територията на страната и отговарят на изискванията на чл. 42 от Конституцията и се установи, че не са вписани на ръка в избирателните списъци от общинската администрация, следва да бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък и да бъдат допуснати до гласуване.
  4. За участие в националния референдум гласоподавателите, които имат постоянен адрес на територията на Република България към 8 август 2016 г. и се установи, че не са вписани на ръка в избирателните списъци от общинската администрация, следва да бъдат дописани в допълнителната страница на избирателния списък и да бъдат допуснати до гласуване.

Вписванията в изборния ден се извършват, само ако избирателите/гласоподавателите не фигурират в Списъка на заличените лица на друго основание и след попълване на декларации – Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3870-ПВР/НР / 28.10.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?