Община мъглиж - официален сайт

Решение № 3855-ПВР/НР / 26.10.2016г.

РЕШЕНИЕ

№ 3855-ПВР/НР
София, 26.10.2016

ОТНОСНО: допълнение и поправка на технически грешки в Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г., приети с Решение № 3822-ПВР/НР от 20 октомври 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

     1. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Методически указания на ЦИК за СИК, както следва:

- на стр. 13, в подраздел „Действия по подготовка на пространството пред изборното помещение и на сградата, в която се помещава избирателната секция, т. 5, текстът:

„5. Непосредствено пред определената с решение на СИК секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията и международния знак за инвалид.“

да се чете:

„5. Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията и международния знак за инвалид.“

- в раздел ІІ „ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН“, т. 13, текстът:

„13. копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали: по два големи плика за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум с надписи „Списъци на СИК № …”, „Протоколи на СИК № … с резултатите от гласуването“ и „Други протоколи на СИК № …“, които са подпечатани с печата на общината; хартиени ленти за запечатване на изборните помещения; ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия; лепило; линийки; маркери; химикалки, пишещи със син цвят; торби и други, за осигуряване на нормалното протичане и приключване на изборния процес в избирателната секция, както и за транспортиране на материалите, техническите устройства всички други материали за машинното гласуване (само за СИК, провели машинно гласуване).“

да се чете:

„13. копирна техника, консумативи и други помощни и технически материали: по два големи плика за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум с надписи „Списъци на СИК № …”, „Протоколи на СИК № … с резултатите от гласуването“, които са подпечатани с печата на общината; хартиени ленти за запечатване на изборните помещения; ветроупорни или електрически фенери; канапи; опаковъчна хартия; лепило; линийки; маркери; химикалки, пишещи със син цвят; торби и други, за осигуряване на нормалното протичане и приключване на изборния процес в избирателната секция, както и за транспортиране на материалите, техническите устройства всички други материали за машинното гласуване (само за СИК, провели машинно гласуване).“

- на стр. 34 текстът:

„Тук е втората контрола – числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от недействителните и действителните гласове – числата по т. 6 и т.7 от протокола.“

да се чете:

„Тук е втората контрола – числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от недействителните и действителните гласове – числата по т. 6 и т.7 от протокола.“

- в раздел ІV, т. 3:

* текстът „ГЛАСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО (чл. 278, ал. 2 от ИК)“ да се чете „ГЛАСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО (чл. 332, ал. 2 от ИК)“;

* текстът „ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО (чл. 278, ал. 3 от ИК)“ да се чете „ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО (чл. 332, ал. 3 от ИК)“;

     2. ДОПЪЛВА т. 3, раздел ІV, „ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО“, като след последното тире се добавя ново тире със следния текст:

„- в бюлетината не е отбелязан вот на избирателя.“

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3855-ПВР/НР / 26.10.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?