Община мъглиж - официален сайт

Решение № 3826-ПВР/НР / 21.10.2016г. - начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и начина на гласуване в националния референдум на 6 ноември 2016г.

РЕШЕНИЕ

№ 3826-ПВР/НР
София, 21.10.2016

ОТНОСНО: начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и начина на гласуване в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 328, ал. 1 и ал. 3 – 6 от Изборния кодекс и чл. 18, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Член на СИК откъсва бюлетина от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се увери, че е празна, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината.
Членът на СИК сгъва бюлетината пред избирателя по следния начин:

2.1. първо сгъва бюлетината на две, така че горният край да опира в чертата под последната кандидатска листа, без да се закрива номерът на бюлетината в долния десен ъгъл и перфорацията над него, които остават видими, а местата за полагане на печатите от СИК останат от външната видима страна;

2.2. после сгъва бюлетината още веднъж по същия начин, като номерът на бюлетината в долния десен ъгъл остане видим, а положеният печат остава от външната страна на бюлетината.

Комисията указва на избирателя, че след отбелязване на вота върху бюлетината, трябва да я сгъне по указания в т. 2.1. и т. 2.2. начин.
Преди полагане на втори печат член на секционната избирателна комисия сверява номера на бюлетината с номера в кочана. Ако номерът в бюлетината съответства на номер в кочана, членът на СИК задължително подпечатва повторно бюлетината и без да я разгъва, откъсва по перфорацията полето с номера в долния десен ъгъл за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. Подава бюлетината на избирателя, за да я пусне в избирателната кутия, след което избирателят се подписва в избирателния списък.
Указаният начин на сгъване е препоръчителен с цел запазване тайната на вота.
За гласуване в националния референдум член на СИК подава на гласоподавателя бюлетина и празен непрозрачен плик за гласуване.
Членът на СИК указва на гласоподавателя, че след отбелязване на вота си, гласоподавателят трябва да сгъне бюлетината и да я постави в плика, преди да излезе от кабината за гласуване.
След като излезе от кабината за гласуване, гласоподавателят пуска плика с бюлетината в него в кутията за гласуване в националния референдум и се подписва в избирателния списък за националния референдум.
Върху пликовете и бюлетините за гласуване в националния референдум не се полага печат на СИК.

Решението да се предаде на СИК/ПСИК, заедно с останалите изборни книжа и материали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 3826-ПВР/НР / 21.10.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?