Община мъглиж - официален сайт

Решение 4387-НС / 02.03.2017г. - опаковане и предаване на изборните книжа и материали

РЕШЕНИЕ
№ 4387-НС
София, 02.03.2017

ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и тяхното съхранение

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, чл. 288 и чл. 296, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

А. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

I. Пликове с изборни книжа, които СИК/ПСИК не поставят в торбата, и тяхното съдържание.

1. Плик с надпис „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии поставят:

1.1. избирателния списък;

1.2. декларациите (Приложение № 17-НС) и удостоверения (приложения към избирателния списък);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 7-НС);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-НС).

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията (АА ВВ СС ХХХ1).

2. Плик с надпис „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (Приложение № 87-НС-х). Протоколът НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА;

2.2. сгрешения/те протокол/и (ако има такъв/а) – (Приложение № 87-НС-х);

2.3. протокола за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) – (Приложение № 83-НС);

2.4. протокола/ите с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.5. особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването.

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Внимание! След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към РИК и приемане на протокола на СИК/ПСИК от РИК в този плик се поставя третият индигиран екземпляр на протокола на СИК/ПСИК с резултата от гласуването (предназначен за общинската администрация).

II. Изборни книжа и материали, които се поставят в торбата.

3. В торбата СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

3.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“ (т. 4, буква „а“ от секционния протокол);

3.2. пакет с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“. Това са унищожени от СИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин (т. 4, буква „б“ от секционния протокол);

3.3. пакет с надпис „Недействителни бюлетини“, намиращи се извън кутията за гласуване (т. 4, букви „в“ до „д“ от секционния протокол) по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5 от ИК;

3.4. пакет с надпис „Сгрешени бюлетини“, намиращи се извън кутията за гласуване (т. 4, буква „е“ от протокола на СИК) по чл. 267, ал. 2 от ИК;

3.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“ (т. 7.1. от секционния протокол);

3.6. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого““ (т. 7.2. от секционния протокол);

3.7. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“ (т. 6 от секционния протокол);

3.8. черновите на протокола на СИК;

3.9. бланките – чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

3.10. пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

3.11. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

3.12. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 81-НС);

3.13. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 74-НС);

3.14. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 76-НС или № 77-НС за ПСИК);

3.15. неизползвания (непопълнен) протокол (Приложение № 87-НС-х). Протоколът се поставя, без да се изважда от плика, в който се намира;

3.16. списъка на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 85-НС);

3.17. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

3.18. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 2;

3.19. неизползвани образци на декларации;

3.20. печата на СИК/ПСИК. Печатът се поставя в торбата в отделен запечатан плик, след като СИК/ПСИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа.

4. Изборните книжа по т. 3 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

5. Другите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикали и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

6. Торбата с книжата по т. 3 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и имената и фамилиите на всички членове на СИК/ПСИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК/ПСИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за народни представители на 26.03.2017 г.“, и пълният 9-цифров номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

7. Копие от подписания протокол на СИК/ПСИК, подписан на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата, където се помещава секцията.

 

Б. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ТОРБАТА ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

III. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на РИК.

8. Председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на РИК „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“ и „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“ заедно с изборните книжа в тях.

9. Районната избирателна комисия проверява целостта и съдържанието на пликовете, след което:

9.1. Сверява фабричния номер на протокола на СИК с резултатите от гласуването с номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (Приложение № 76-НС или № 77-НС за ПСИК), или в протокола (Приложение № 83-НС) за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи);

9.2. Проверява протокола на СИК и го предава в Изчислителния пункт към РИК за въвеждане на данните от гласуването. Протоколът се предава, без да се разпластява.

При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете членовете на СИК и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към решението. Протоколът се подписва от членовете на СИК по т. 8 и от поне трима членове на РИК и се поставя в съответния плик.

10. Протоколът на СИК с резултатите от гласуването се разпластява от РИК след въвеждане на данните в Изчислителния пункт към РИК и потвърждаването му чрез подписана разписка.

Първият и вторият екземпляр от протокола, предназначен за РИК и ЦИК, остава в РИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в плика по т. 2 (Плик № 2-НС - „Протоколи на СИК № …….“).

11. В Районната избирателна комисия остава „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“, съдържащ изборните книжа  по т. 1.

12. Районната избирателна комисия предава на присъстващите членове на СИК за предаване на общинската администрация „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“, съдържащ изборните книжа по т. 2.

В този плик се поставя и екземплярът на подписаната разписка за СИК.

Пликът не се запечатва.

 

IV. Предаване на торбите и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация.

13. Членовете на СИК по т. 8 предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатаната торба с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“.

14. При приемане от всяка СИК на торбата и плика по т. 2 с изборните книжа комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК спазва следното:

14.1. Проверява целостта на торбата с изборните книжа. Торба с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нова торба, осигурена от общинската администрация. Новата торба се завързва и надписва от членовете на СИК по начина, указан в т. 6, и случаят се описва в протокол - Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в плика по т. 2 преди запечатването му.

14.2. Проверява съдържанието на плика по т. 2 за наличието на книжата в него, след което пликът се запечатва с тиксо и се подпечатва и подписва от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК. При установена липса на изборни книжа случаят се описва в протокол - Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в плика по т. 2 преди запечатването му.

15. За предаването на торбата и плика с изборните книжа членовете на СИК и комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК съставят протокол по образец Приложение № 84-НС от изборните книжа. Протоколът се подписва от членовете на СИК по т. 8 и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и се поставя в плика по т. 2 преди запечатването му.

16. Секционните избирателни комисии предават изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

 

В.  СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

17. Торбите с бюлетините и пликовете с екземплярите от секционните протоколи, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението се определя със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали.

18. След приемане от всички СИК на торбите с изборните книжа и пликовете по т. 2 с изборните книжа в тях комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК ги поставя в определеното за съхранение помещение, след което помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 4146-НС от 27 януари 2017 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

19. Торбите с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители.

20. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 4146-НС от 27 януари 2017 г. на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК.

21. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него, както и по други причини, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

22. В 3-дневен срок от приключване на гласуването РИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

23. След извършване на проверката по т. 22, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол пликовете по т. 1 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението/ята, в което/ито се съхраняват торбите и другите изборни книжа от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 с книжата в тях, след което запечатват помещението по реда на т. 20 и съставят протокол по реда на т. 21.

За разпечатването на помещението и прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо решение на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

24. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

25. Ключът за помещението, в което се съхраняват изборните книжа и печатът на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, се съхраняват от кмета на общината/района.

26. При приключване на работата си РИК предава за съхранение в съответната областна администрация създадената в РИК документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др.). За предаването се съставя архивен опис, в който се описват броят и видът на предадените документи, и се съставя протокол. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на РИК от различни партии и коалиции и от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на областния управител. Документацията на РИК се съхранява в запечатана каса в сградата на областната администрация.

Достъпът до документацията на РИК се извършва по разпореждане на съдебните органи, по искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК. За извършените действия определените със заповед на областния управител длъжностни лица съставят протокол. Копие от протокола се изпраща на ЦИК.

Изборните книжа и материали, създадени в РИК, се съхраняват в срок до следващите избори за народни представители.

Решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини/райони.

Решението да се предостави на всяка СИК и на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК, заедно с приложенията към него.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 02.03.2017 в 18:07 часа

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ 4387-НС / 02.03.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?