Община мъглиж - официален сайт

Решение № 4182-НС / 01.02.2017г. - назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017г.

РЕШЕНИЕ
№ 4182-НС
София, 01.02.2017

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3 ал. 3 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Районната избирателна комисия (РИК) назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 28.02.2017 г., и съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 13.03.2017 г., и утвърждава списъка на резервните членове.
 2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция.

Консултации при кметовете

 1. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 18.02.2017 г., при кмета на общината се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 13 дни преди изборния ден – 12.03.2017 г.
 2. Консултациите са публични.
 3. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.
 4. В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и са имали парламентарна група в Народното събрание към 24.01.2017 г.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 84 народни представители;

б) коалиция БСП лява България е с парламентарна група от 38 народни представители;

в) партия ДПС е с парламентарна група от 30 народни представители и

г) коалиция Реформаторски блок (РБ) е с парламентарна група от 22 народни представители;

д) коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО е с парламентарна група от 17 народни представители;

е) коалиция България без цензура (ББЦ) е с парламентарна група от 14 народни представители;

ж) партия Атака е с парламентарна група от 11 народни представители;

з) коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) е с парламентарна група от 11 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи 13 народни представители.

Общият брой на депутатите, обхванати от парламентарни групи, е 227.

 1. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
 2. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 1. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите съобразно Методически указания по т. 15 и по кои въпроси не е постигнато съгласие.
 2. Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.
 3. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверено от участвалото/ите в консултациите лице/а, съответно копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 2014 г.;

- пълномощните от лицето/а, представляващо/и партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

Състави на СИК

 1. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 – за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

 1. При определяне на съставите на СИК в рамките на общината се запазва следното съотношение между партиите и коалициите:

37,00 % за партия ГЕРБ;

16,74 % за коалиция БСП лява България;

13,21 % за партия Движение за права и свободи;

9,69 % за коалиция Реформаторски блок;

7,49 % за коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО;

6,17 % за коалиция България без цензура;

4,85 % за партия Атака;

4,85 % за коалиция Алтернатива за българско възраждане.

 1. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини.

При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на района и на всяка една от общините, включени в него.

 1. Никоя партия/коалиция не може да има повече от 1/3 (33,33 %) от общия брой на местата в ръководствата на СИК на територията на общината в рамките на района.
 2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 3. Изисквания към членовете на СИК

За членове на СИК се назначават български граждани, които:

а) владеят български език;

б) имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК;

в) имат навършени 18 години;

г) не са поставени под запрещение;

д) не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Несъвместимости с качеството член на СИК

 1. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) да са братя и сестри;

г) роднини по права линия.

 1. Членовете на СИК не могат да бъдат:
 • кандидати, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;
 • на изборна длъжност в държавен или местен орган;
 • орган на изпълнителната власт;
 • заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;
 • съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;
 • прокурор или следовател;
 • заместник-областен управител или заместник-кмет;
 • военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – не може да бъде кандидат за народен представител, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество.

 1. Докато заема длъжността си, членът на СИК не може да участва в изборите за народни представители като кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на друга избирателна комисия в изборите за народни представители, анкетьор, член на инициативен комитет и придружител или да участва в друго подобно качество в изборите за народни представители.

Изпращане на предложенията в РИК

 1. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на РИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 24.02.2017 г., а при консултациите за състава на ПСИК – не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 13.03.2017 г.:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 2014 г.;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола/ите от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите.

 1. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината/района изпраща незабавно на РИК, но не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 23.02.2017 г., документите по т. 21, букви „а“ – „з“ включително.
 2. Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 28.02.2017 г., съответно назначава съставите на ПСИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 11.03.2017 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 21, б.“а“;

бб) ако кметът на общината не е направил предложение – въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола от консултациите;

б) когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 13 - т. 16 от това решение, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден –28.02.2017 г.

 1. Когато РИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не е назначила СИК до 28.02.2017 г., тя изпраща незабавно, но не по-късно от 01.03.2017 г. (24 дни преди изборния ден) цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.
 2. Районната избирателна комисия взема отделно решение за назначаване съставите на СИК за всяко отделно населено място на територията на общината. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.
 3. В случай че парламентарно представените партии и коалиции са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, проведен по ред, определен с решение на ЦИК.
 4. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.
 5. Районната избирателна комисия назначава ПСИК не по-късно от 10 дни при условията и реда на настоящото решение, когато има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, в срок до 14 дни преди изборния ден – 11.03.2017 г., и кметът (изпълняващият длъжността кмет) е образувал избирателна секция.
 6. Решението на РИК за назначаване съставите на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК, а решението на ЦИК за назначаване съставите на СИК подлежи на обжалване пред ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

 

 

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ  № 4182-НС / 01.02.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?