Община мъглиж - официален сайт

Решение 243 - ЕП на ЦИК, относно: опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на РИК и на общинската администрация от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 243-ЕП
София, 02.05.2019

ОТНОСНО: опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на РИК и на общинската администрация от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си и като съобрази необходимостта от еднакво прилагане на разпоредбите на Изборния кодекс относно опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини на РИК и на общинските администрации на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 284, чл. 285, чл. 287 и чл. 296, ал. 4 и 5 във връзка с чл. 378 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали в СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини, и в ПСИК

А. Пликове с изборни книжа извън торбата и тяхното съдържание.

1. В плик с надпис „Плик № 1-ЕП - Списъци на СИК № ........“ СИК/ПСИК поставят:

1.1. избирателния списък (част І – Приложение № 1-ЕП, и част ІІ – Приложение № 2-ЕП);

1.2. декларациите (приложения № 75-ЕП и № 76-ЕП, декларация от избирател – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – приложение № 2 към Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за гласуване с хартиени бюлетини) и удостоверения, приложени към избирателния списък (приложения № 17-ЕП, № 19-ЕП и № 99-ЕП);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 8-ЕП);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 74-ЕП).

Пликът се запечатва и подписва на мястото за запечатване от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

2. В плик с надпис „Плик № 2-ЕП - Протоколи на СИК № ……“ СИК/ПСИК поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (Приложение № 85-ЕП-х).

2.2. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 79-ЕП или № 84-ЕП за ПСИК);

2.3. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 88-ЕП);

2.4. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.5. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.6. ксерокопие на черновата на протокола на СИК.

Пликът се запечатва и подписва на мястото за запечатване от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Върху плика се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в торбата.

3. В торбата СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

3.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

3.2. пакет с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“;

3.3. пакет с надпис „Недействителни бюлетини“, намиращи се извън кутията за гласуване по чл. 227, чл. 228 и чл. 265, ал. 5 ИК;

3.4. пакет с надпис „Сгрешени бюлетини“, намиращи се извън кутията за гласуване по чл. 267, ал. 2 ИК;

3.5. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

3.6. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“;

3.7. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

3.8. черновата на протокола на СИК;

3.9. бланките – чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

3.10. пакет с надпис „Кочан от бюлетините“, с които е гласувано;

3.11. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

3.12. протоколът за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 80-ЕП);

3.13. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 77-ЕП);

3.14. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 96-ЕП);

3.15. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

3.16. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 2;

3.17. неизползвани образци на декларации;

3.18. печатът на СИК/ПСИК.

Печатът се поставя в торбата в отделен запечатан плик, след като СИК/ПСИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията от протокола на СИК и след подпечатване на пакетите с изборните книжа.

4. Изборните книжа по т. 3 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

5. Другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, моливи, острилки и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

6. Торбата с книжата по т. 3 се завързва. Около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и имената и фамилиите на всички членове на СИК/ПСИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК/ПСИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за членове на Европейския парламент на Република България на 26.05.2019 г.“, и пълният 9-цифров номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

7. Копие от подписания на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря протокол на СИК, подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място в сградата, където се помещава СИК.

ІІ. Предаване на пликовете и торбата от СИК/ПСИК на РИК и на общинската администрация

А. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и други книжа от СИК/ПСИК на РИК.

8. Председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на РИК „Плик № 1-ЕП – Списъци на СИК № .....“ и „Плик № 2-ЕП – Протоколи на СИК № …“.

9. Районната избирателна комисия проверява целостта на пликовете, след което разпечатва същите и:

9.1. сверява фабричния номер на протокола на СИК/ПСИК с номера, вписан в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (приложения № 79-ЕП или № 84-ЕП за ПСИК), или в протокола (Приложение № 88-ЕП) за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв);

9.2. проверява протокола на СИК/ПСИК и го предава в Изчислителния пункт към РИК за въвеждане на данните от гласуването. Протоколът се предава, без да се разпластява.

При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете членовете на СИК/ПСИК и РИК съвместно установяват причините. Случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към настоящото решение, който се подписва от членовете на СИК/ПСИК по т. 8 и от поне трима членове на РИК и се поставя в съответния плик.

10. Протоколът на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването се разпластява от РИК след въвеждане на данните в Изчислителния пункт към РИК и потвърждаването му чрез подписана разписка.

Първият и вторият екземпляри от протокола, предназначени за РИК и ЦИК, остава в РИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в Плик № 2-ЕП - „Протоколи на СИК № ….“.

11. В РИК остава „Плик № 1-ЕП - Списъци на СИК № ....“.

„Плик № 2-ЕП - Протоколи на СИК № ….“ се връща на присъстващите членове на СИК.

Б. Предаване на торбите и Плик № 2-ЕП – „Протоколи на СИК № …“ от СИК/ПСИК на общинската администрация.

12. Членовете на СИК/ПСИК по т. 8, не по-късно от 24 часа от приключване на изборния ден, предават на комисия от длъжностни лица в общинската администрация, определена по реда на чл. 287, ал. 7 ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатаната торба с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-ЕП - Протоколи на СИК № ……..“.

13. При приемане от всяка СИК/ПСИК на торбата и Плик № 2-ЕП с изборните книжа комисията по чл. 287, ал. 7 ИК проверява:

13.1. целостта на торбата с изборните книжа.

Торба с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди), без да се отваря, се поставя в нова торба, осигурена от общинската администрация, която се завързва и надписва от членовете на СИК/ПСИК по начина, указан в т. 6.

13.2. съдържанието на Плик № 2-ЕП за наличието на книжата в него, след което пликът се запечатва с тиксо и се подпечатва и подписва от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК.

При установени торба с нарушена цялост и/или липса на изборни книжа, случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към настоящото решение. Протоколът се поставя в Плик № 2-ЕП преди запечатването му.

14. За предаването на торбата и Плик № 2-ЕП членовете на СИК/ПСИК и комисията по чл. 287, ал. 7 ИК съставят протокол по образец Приложение № 89-ЕП. Протоколът се подписва от присъстващите членове на СИК/ПСИК по т. 8 и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК и се поставя в Плик № 2-ЕП преди запечатването му.

ІІІ. Съхраняване на торбите и другите изборни книжа и материали от общинската администрация

15. Торбите с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите на СИК/ПСИК, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението се определя със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

Помещението следва да е охраняемо, обезопасено с оглед правилата за противопожарна безопасност и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или изгубването им.

16. След приемане от всички СИК/ПСИК на торбите с изборните книжа и Плик № 2-ЕП комисията по чл. 287, ал. 7 ИК ги поставя в определеното за съхранение помещение, след което помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 38-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 287, ал. 7 ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

17. Торбите с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България.

18. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 38-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК.

19. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликовете, съхранявани в него, се съставя протокол, в който се вписват – основанието за разпечатването; органът, който е разрешил разпечатването; имената на лицата, които присъстват при разпечатването; състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени); документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

20. В 3-дневен срок от приключване на гласуването РИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 с книжата в тях, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

21. След извършване на проверката по т. 20, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол пликовете по т. 1 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението, в което се съхраняват торбите и другите изборни книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република на 26 май 2019 г.

Определените от кмета длъжностни лица разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 с книжата в тях, след което запечатват помещението по реда на т. 16 и съставят протокол по реда на т. 19.

За разпечатването на помещението и прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо решение на ЦИК.

22. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

ІV. Предаване от РИК на областната администрация и съхраняване на документацията

23. При приключване на работата си РИК предава за съхранение в съответната областна администрация създадената в РИК документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др.). За предаването се съставя архивен опис, в който се описват броят и видът на предадените документи, и се съставя протокол. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на РИК от различни партии и коалиции и от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на областния управител.

24. Документацията на РИК се съхранява в запечатана каса в сградата на областната администрация до следващите избори за членове на Европейския парламент от Република.

Решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини/райони за предоставяне на всяка СИК и на комисиите по чл. 287, ал. 7 ИК, заедно с приложенията към него.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 02.05.2019 в 20:01 часа

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?