Община мъглиж - официален сайт

Приемане и обработка на декларация по чл.16(б) за определяне на такса за битови отпадъци от юридически лица

Формуляри

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.16Б ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Законно основание

Чл.16б от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Определение

Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година за нежилищни имоти на предприятия. В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразено обявената от Кмета на общината честота на извозването на битовите отпадъци. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2 – месечен срок от датата на придобиването им.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица в от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Данъчните декларации по този закон може да се подаде:
- лично или чрез упълномощено лице;
- по пощата.

II. Необходими документи

Декларация по чл. 16 б за определяне на такса за битови отпадъци от юридически лица.

III. Технологичен път на административната услуга

Декларацията се подава в отдел „Местни приходи” при Община Мъглиж. Приема се от длъжностно лице и предава също от него на декларатора.

IV. Такси

За приемането и обработването на данъчната декларация не се изисква такса.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?