Община мъглиж - официален сайт

Приемане и обработка на декларация по чл.15(а) за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Формуляри

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15А ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Законно основание

Чл.15а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Определение

Декларацията се подава от всички задължени за такса битови отпадъци лица / собственици или ползватели / или от упълномощени от тях представители в случаите, в които имотът няма да се ползва през цялата следваща година. Декларацията е по образец, утвърден от Кмета на общината. Тя се подава в срок до 30 ноември на предходната година.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица в от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Данъчните декларации по този закон може да се подаде:
- лично или чрез упълномощено лице;
- по пощата.

II. Необходими документи

Декларация по чл. 15 а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване.

III. Технологичен път на административната услуга

Декларацията се подава в отдел „Местни приходи” при Община Мъглиж. Приема се от длъжностно лице и предава също от него на декларатора.

IV. Такси

За приемането и обработването на декларацията не се изисква такса.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?