Община мъглиж - официален сайт

Приемане и обработка на декларация по чл.14 от ЗМДТ

Комплексно административно обслужване


Формуляр

ЗАЯВЛЕНИЕ за комплексно административно обслужване

Декларация

Комплексно административно обслужване е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Законно основание

Чл. 14 от Закона за местни данъци и такси / ЗМДТ /
Определение
Данъчната декларацията се подава за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Декларацията се подава при:
- придобиване на недвижим имот, включително предоставяне на право на управление върху държавен / общински имот;
- учредяване на право на ползване / концесия върху недвижим имот;
- промяна на декларираното обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
- подаване на коригираща декларация за декларирания имот.
Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или в шестмесечен срок от откриване на наследство, когато недвижим имот се придобива по наследство.Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели..

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Мъглиж длъжностни лица в от отдел „Местни приходи” към дирекция „АОБФ”.
Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец.

II. Необходими документи

Попълнено заявление до компетентния орган.
Информационни, доказателствени средства и документи /ако е необходимо/
Документи за платена такса, ако това се изисква

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж. Административния орган образува производство като проверява наличието на документите. Отстраняване на недостатъци в заявлението/искането се извършва по реда на чл.30 от Административнопроцесуалния кодекс. Административният орган издава/ отказва издаване на административен акт с мотивирано решение. Административният акт/отказът се изпраща на заявителя по начина посочен в заявлението.

IV. Такси

За издаването на удостоверение за настоящ адрес се заплаща такса. Таксата, както и срокът за издаване на удостоверението се определят в Чл. 10а, ал.3 и 4 от Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общинския съвет.

V. Ред за обжалване при отказ

Отказът да бъде издадено удостоверение за настоящ адрес може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган или пред съда в 14-дневен срок от съобщаването му. Ако необходимият срок за издаване е изтекъл и компетентният орган не е издал удостоверението, ще е налице мълчалив отказ, който може да се обжалва в срок до един месец.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?