Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: "Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж – II етап – Реконструкция на второстеп

 

АОП № 01073-2019-0003

1. Решение № 909281 / сканирано - 25.04.2019г.

2. Обявление № 909286 / сканирано  - 25.04.2019г.

3. Указания - 25.04.2019г.

4. Технически проект - 25.04.2019г.

5. Техническа спецификация - 25.04.2019г.

6. Образци - 25.04.2019г.

7. КС - 25.04.2019г.

 

Пазарни конуслтации

8. Разяснения по чл. 180 от ЗОП - 02.05.2019г.

9. Разяснение по чл. 180 от ЗОП -  13.05.2019 г.

10. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП - 21.05.2019 г.

11. Съобщение по чл. 57, ал. 3 ЗОП - 10.06.2019г.

12. Протокол 2 - 26.06.2019г.

13. Протокол 3 - 26.06.2019г.

14. Решение за определяна на изпълнител - 26.06.2019г.

15. Договор с приложения - 29.07.2019г.

16. Обявление за възложена поръчка / СКАНИРАНО / - 07.08.2019г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?