Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консер

     Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2, с. Ягода, Община Мъглиж”

 

Номер на поръчката: 01073-2019-0002 / 22.02.2019г.

 

1. Решение 896351 / сканирано - 22.02.2019г.

2. Обявление 896361 / сканирано - 22.02.2019г.

3. Образци - 22.02.2019г.

4. Проект на договор - 22.02.2019г.

5. ЕЕДОП - 22.02.2019г.

6. Указания - 22.02.2019г.

7. Техническа спецификация - 22.02.2019г.

8. Технически проект - 22.02.2019г.

9. КС - 22.02.2019г.

10. Разяснение по чл. 189 от ЗОП - 12.03.2019 г.

11. Протокол - 26.03.2019г.

12. Съобщение по чл.57, ал.3 ППЗОП - 22.04.2019г.

13. Протокол № 2 - 30.04.2019г.

14. Протокол № 3 - 30.04.2019г.

15. Решение за определяне на изпълнител - 30.04.2019г.

16. Договор с приложения - 12.06.2019г.

17. Обявление за възложена поръчка - 12.06.2019г.

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?