Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово ...

     Обществена поръчка за строителство чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово – Мъглиж - Селце (от км 1+ 320,05 до км 3+ 117,18) “

 

Номер на поръчката: 01073-2018-0001 / 12.03.2018г.

1. Решениес ID № 834486 / Сканирано     -     12.03.2018г.

2. Обявление с ID № 834493 / Сканирано     -     12.03.2018г.

3. Указания     -     12.03.2018г.

4. Технически проект     -     12.03.2018г.

5. Проект на договор     -     12.03.2018г.

6. Образци     -     12.03.2018г.

7. КС     -     12.03.2018г.

8. Разяснение по чл.180 от ЗОП     -     19.03.2018г.

9. Разяснение по чл.180 от ЗОП  /  ЕЕДОП     -     27.03.2018г.

10. Разяснение по чл.180 от ЗОП     -     29.03.2018г.

10.1. КС / нова /     -      29.03.2018г.

 

11. Решение ID № 839565 / Сканирано - за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация     -     29.03.2018г.

12. Разяснение по чл.180 от ЗОП     -     10.04.2018г.

13. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя, към последната процедура, като последващ документ.
     -     19.04.2018г.

14. Съобщение за отваряне на ценовите предложения     -     03.05.2018г.

15. Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП     -     10.05.2018г.

16. Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП     -     10.05.2018г.

17. Решение за определяне на изпълнител     -     10.05.2018г.

18. Решение № РД-09-181/ 08.06.2018 г. за отмяна на Решение № РД-09-141/ 10.05.2018 г. на Господин Господинов - Кмет на Община Мъглиж     -     08.06.2018г.

19. Договор и приложения     -     05.02.2019г.

20. Обявление за възложена поръчка ID 895554     -     19.02.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?