Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

     Обществена поръчка за доставка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж"

 

Номер на поръчката: 01073-2019-0001 / 15.01.2019г.

 

1. Решение с ID № 888524 / Сканирано - 15.01.2019г.

2. Обявление с ID № 888529 / Сканирано - 15.01.2019г.

3. Документация - 15.01.2019г.

4. ЕЕДОП - 15.01.2019г.

5. Образци - 15.01.2019г.

6. Проекто-договор - 15.01.2019г.

7. Протокол - 06.02.2019г.

8. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - 28.02.2018г.

9. Протокол 2 - 07.03.2019г.

10. Протокол 3 - 07.03.2019г.

11. Решение за определяне на изпълнител № РД-09-87 / 07.03.19 г.  - 07.03.2019г.

12. Решение № РД-09-304/ 23.07.2019 г. за отмяна на влязло в сила Решение № РД-09-87/ 07.03.2019 г. - 23.07.2019г.

13. Обявление за възложена поръчка (прекратена) / СКАНИРАНО -07.08.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?