Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

>>>Документите изтеглете от тук<<<

 

Протокол № 1 за отваряне на подадените за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж” оферти.            - 


16.03.2015г.

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП -

09.04.2015г.

Протокол №   2 за отваряне и разглеждане на допълнително представените документи към Плик №1 «Документи за подбор» за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя, оценка и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪДОВЕ ЗА СМЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ” -

24.042015г.

Протокол № 3 за разглеждане, оценка и класиране на офертите на допуснатите участници за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪДОВЕ ЗА СМЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ” -

24.04.2015г.

Решение за избор на изпълнител -

24.04.2015г.

Информация за освобождаване на гаранция -

14.05.2015г.

Договор -

04.06.2015г.

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?