Община мъглиж - официален сайт

Oбществена поръчка с предмет: "Изработване на проект на общ устройствен план на Община Мъглиж"

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

>>>Документите изтеглете от тук<<<

 

>>>Допълнителни разяснения<<<

 

Протокол за отваряне на оферти, оповестяване на документите, съдържащи се в Плик № 1 от офертите на участниците и проверка съответствието със списъка на документи по чл. 56, ал. 1, т. 14 ОТ ЗОП.     -     31.03.2015г.

Протокол за разглеждане на документите в Плик № 1 от офертите на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.     -     31.03.2015г.

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП     -     09.04.2015г.

Протокол № 3 за отваряне и разглеждане на допълнително представените документи към Плик №1 «Документи за подбор» за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.     -     29.04.2015г.

Протокол № 4 ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2      -     29.04.2015г.

Протокол № 5 за разглеждане, оценка и класиране на офертите на допуснатите участници за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Мъглиж”     -     29.04.2015г.

Решение за избор на изпълнител     -     29.04.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ     -     18.05.2015г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?