Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка по реда на глава осем "А" от ЗОП чрез Публична покана с предмет:"Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на Община Мъглиж", в изпълнение на Дейност 4 "Провеждане на обучения" по проект "Повишаване на ...

Обществена поръчка по реда на глава осем "А" от ЗОП чрез Публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на Община Мъглиж", в изпълнение на Дейност 4 "Провеждане на обучения" по проект "Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Община Мъглиж", по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

>>>Изтеглете от тук<<<  - 22.10.2014г.

 

Допълнителни разяснения 1  - 30.10.2014г.

Допълнителни разяснения 2  - 30.10.2014г.

Протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците - 04.12.2014г

Договор  - 12.12.2014г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?