Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

     Обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

 

 АОП № 01073-2019-0005

1. Решение № 928207 /сканирано/ - 15.08.2019г.

2. Обявление № 928210 /сканирано/ - 15.08.2019г.

3. Указания - Документация - 15.08.2019г.

4. Техническа спецификация - 15.08.2019г.

5. Методика за оценка - 15.08.2019г.

6. Проект на договор - 15.08.2019г.

7. Образци - 15.08.2019г.

8. ЕЕДОП - 15.08.2019г.

9. Технически проект - 15.08.2019г.

 

Пазарни консултации

 

10. Съобщение по чл.54, ал.1 от ППЗОП - 11.09.2019г.

11. Протокол №1  - 18.09.2019г.

12. Протокол №2  - 18.09.2019г.

13. Протокол №3  - 18.09.2019г.

14. Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка  - 18.09.2019г.

15. Договор с приложения - 16.10.2019г.

16. Обявление за възложена поръчка - 16.10.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?