Община мъглиж - официален сайт

Извадка - копие от действащ ПУП

Формуляри

Заявление

Законно основание

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Закон за устройство на територията

Определение

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на Извадка - копие от действащ ПУП.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Компетентните лица за извършване на услугата е упълномощено от кмета на Община Мъглиж длъжностно лице – Главен Архитект. Заявители могат да бъдат както физически така и юридически лица.

II. Необходими документи

- Документ за собственост (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Удостоверение за наследници (при необходимост);

- Нотариално заверено пълномощно – при необходимост;
- Документ за платена такса.

III. Технологичен път на административната услуга

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Мъглиж.
Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочва, в рамките на един ден към Главния архитект на Община Мъглиж.

IV. Такса:

- за физически лица – 15 лева;
- за юридически лица – 30 лева.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?