Община мъглиж - официален сайт

Регистър по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 (с декларации)

РЕГИСТЪР

на Декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ


Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

1.

11.05.2018 г.

Златина Димитрова Димитрова

Старши експерт „Общинска Собственост”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

2.

11.05.2018 г.

Симона Николаева Николова

Младши експерт „Общинска Собственост”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

3.

11.05.2018 г.

Радина Станчева Стайнова

Младши експерт социални дейности

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

4.

11.05.2018 г.

Борис Христов Борисов

Младши експерт „Образование и Здравеопазване”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

5.

11.05.2018 г.

Зинка Огнянова Каменова

Здравен медиатор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

6.

15.05.2018 г.

Даниела Стефанова Петкова

Главен експерт - счетоводство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

7.

15.05.2018 г.

Мария Янева Костадинова - Бабова

Главен счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

8.

15.05.2018 г.

Радослав Здравков Запрянов

Старши специалист ИТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

9.

15.05.2018 г.

Кольо Маринов Колев

Координатор  Пенсионерски Клубове

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

10.

16.05.2018 г.

Капка Иванова Бакалова

Директор на Дирекция „АОБФ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

11.

16.05.2018 г.

Диляна Енчева Емануилова

Старши счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

12.

16.05.2018 г.

Станка Николова Тодорова

Главен инспектор „Местни приходи”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

13.

16.05.2018 г.

Бистра Георгиева Великова

Гл. специалист - Човешки ресурси

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

14.

16.05.2018 г.

Радка Станчева Топоркова

Специалист- Касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

15.

17.05.2018 г.

Неделчо Петков Терзиев

Младши експерт – Общинска собственост

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

16.

17.05.2018 г.

Маня Георгиева Кефалова

Старши специалист -  счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

17.

17.05.2018 г.

Цветана Георгиева Иванова

По програма - старт на кариерата- „Еколог”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

18.

18.05.2018 г.

Калинка Чернева Гладичева

Главен специалист- Касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

19.

18.05.2018 г.

Неда Генчева Троева

Главен специалист - кметство с.Ветрен

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

20.

21.05.2018 г.

Георги Минчев Порязов

Старши експерт
„Местни приходи”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

21.

22.05.2018 г.

Кичка Велкова Карастоянова

Счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

22.

22.05.2018 г.

Атанаска Христова Димитрова

Специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

23.

22.05.2018 г.

Румяна Тодорова Емануилова

Специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

24.

22.05.2018 г.

Росица Койчева Колева

Главен специалист - кметство с.Зимница

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

25.

22.05.2018 г.

Валентина Владимирова Кучкова

Старши специалист КАО

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

26.

22.05.2018 г.

Минка Стоянова Канджева

Главен специалист - кметство с.Юлиево

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

27.

22.05.2018 г.

Катя Момчилова Василева

Главен специалист „Кадастър”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

28.

22.05.2018 г.

Иванка Милева Стоянова

Главен специалист - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

29.

23.05.2018 г.

Вера Михайловна Запрянова

Старши експерт - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

30.

23.05.2018 г.

Илия Иванов Запрянов

Главен експерт - УТ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

Страница 1 >>

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?