Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - І етап - Реконструкция на първи главен клон“.

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - І етап - Реконструкция на първи главен клон“.

 

Номер на поръчката:  01073-2017-0003 / 25.10.2017г.

 

1. Решение с ID № 811567 / Сканирано     -     25.10.2017г.

2. Обявление с ID № 811568 / Сканирано     -     25.10.2017г.

3. Указания     -     25.10.2017г.

4. Образци     -     25.10.2017г.

5. Проекто-договор     -     25.10.2017г.

6. КС     -     25.10.2017г.

7. Технически проект     -     25.10.2017г.

8. Разяснения по чл. 180 от ЗОП      -     27.10.2017г.

9. Разяснения по чл. 180 от ЗОП      -     03.11.2017г.

10. Разяснения по чл. 180 от ЗОП     -     15.11.2017г.

11. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя     -     27.11.2017г.

12. Съобщение за отваряне на ценовите предложения     -     13.12.2017г.

13. Протокол 2     -     18.12.2017г.

14. Протокол 3     -     18.12.2017г.

15. Решение за избор на изпълнител     -     18.12.2017г.

16. Договор     -     07.02.2018г.

17. Обявление за възложена поръчка     -     07.02.2018г.

18. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № 911450 - 14.05.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?