Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, община Мъглиж“ – II етап. Първи ...

Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, община Мъглиж“ – II етап. Първи подетап с включващи клонове № 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 31, 43, 46, 48, 51, 52, 53, 55 и 56."

 

Номер на поръчката: 01073-2017-0002 / 02.08.2017г.

 

1. Решение с ID № 798819     -     02.08.2017г.

2. Обявление с ID № 798821     -     02.08.2017г.

3. Указания     -     02.08.2017г.

4. Образци     -     02.08.2017г.

5. Проекто-договор     -     02.08.2017г.

6. КСС     -     02.08.2017г.

7. Технически проект     -     02.08.2017г.

8. Разяснения по чл. 33 от ЗОП     -     22.08.2017г.

9. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.     -     07.09.2017г.

10. Съобщение за отваряне на ценовите предложения     -     11.10.2017г.

11. Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП     -     16.10.2017г.

12. Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения в обществената поръчка за строителство чрез публично състезание по реда на ЗОП     -     16.10.2017г.

13. Решение за определяне на изпълнител     -     16.10.2017г.

14. Договор     -     16.11.2017г.

15. Обявление за възложена поръчка     -     16.11.2017г.

16. Обявление за изпълнение на договор за обществена поръчка - 15.03.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?