Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък"

     Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък"

 

Номер на поръчката: 010173-2018-0004 / 14.09.2018 г.

 

1. Решение ID 867605 / сканирано     -     14.09.2018 г.

2. Обявление ID 867608 / сканирано     -     14.09.2018 г.

3. Указания     -     14.09.2018 г.

4. Техническа спецификация     -     14.09.2018 г.

5. Проект на договор     -     14.09.2018 г.

6. Образци     -     14.09.2018 г.

7. ЕЕДОП     -     14.09.2018 г.

8. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция – Казанлък     -     08.10.2018 г.

9. Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП     -     16.10.2018г.

10. Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция – Казанлък     -     19.10.2018г.

11. Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция – Казанлък     -     19.10.2018г.

12. Решение за определяне на изпълнител     -     19.10.2018г.

13.  Обявление за възложена поръчка     -     17.12.2018г.

14. Договор с приложения     -     17.12.2018 г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?